INTRODUKTION /FRÅGESTÄLLNING

Psykologiskt välmående är viktigt. Hur är Twitters psykologiska välmående?

METOD

En enkätundersökning utfördes genom utannonsering från tweet av @glannstrom. 74 personer svarade och 15 personer retweetade.

Välmåendehexagonen mäter sex olika varianter av psykologiskt välmående: subjektivt välmående, emotionellt välmående, existentiellt välmående, sysselsättningsvälmående, socialt välmående och beteendemässigt välmående. Betaversion 0.1 av skalan användes, vilken innehåller sex frågor med svarsalternativ från 1 till 7 på en likert-skala där 1 är ”stämmer inte alls” och 7 är ”stämmer helt”.

RESULTAT

Medelvärden:

Subjektivt välmående (SUV) – 4.61
Emotionellt välmående (EMV) – 4.75
Existentiellt välmående (EXV) – 5.58
Sysselsättningsvälmående (SYV) – 4.28
Socialt välmående (SOV) – 5.12
Beteendemässigt välmående (BEV) – 5.10

Korrelationer:

.                  SUV      EMV      EXV      SYV      SOV      BEV
EMV          .58       –
EXV           .58       .38         –
SYV           .53       .40         .38        –
SOV           .42       .51         .51        .31        –
BEV           .10       .10         .38        .16        .18       –

DISKUSSION

Det finns en hel hög statistiska och metodologiska brister i denna studie, främst på grund av att rapporten gjordes och skrev på ett par timmar… Det finns inte heller någon jämförelsegrupp, vilket gör det svårt att värdera resultaten.

Twitter verkar överlag må ganska väl psykologiskt, speciellt när det gäller att kunna genomföra vardagliga rutiner, samt känslan att vara trygg i sig själv och sina värderingar. Minst väl mår twitter över sin balans mellan arbete och fritid. Detta kan bero på en rad olika saker som exempelvis arbetslöshet eller hög arbetsbelastning och stress.

Alla varianter av välmående korrelerade signifkant med varandra förutom beteendevälmående, vilket innebär att de flesta verkar klara av vardagliga rutiner trots att de mår dåligt på något annat område.