Alla forskare har uttalade eller outtalade ambitioner tillsammans med sina intresseområden. Mina intresseområden är framförallt välmående (well-being research) och ångestproblematik (anxiety disorders). Dessa ämnen faller framförallt in i positiv psykologi och klinisk psykologi.

Eftersom jag själv har haft social ångest och panikångest, så har det alltid varit en ambition att försöka hjälpa andra med ångestproblematik att ta sig ur problematiken eller förbättra sin livssituation och sitt välmående. Man är någon, också när man mår dåligt.

Rent forskningsmässigt tycker jag det är spännande att definiera och mäta välmående. Därför håller jag på med någonting jag kallar för “Hexagon of Well-Being” som mäter välmående på sex områden: socialt välmående, subjektivt välmående, fysiskt välmående, känslomässigt välmående, välmående med sysselsättning och beteendemässigt välmående. Syftet med modellen är att få en bättre bild av en individs psykologiska funktionalitet. Denna modell ska förhoppningsvis kunna ge mer information vid effektstudier av olika terapier, mediciner och program. Rent generellt vill jag integrera mer välmåendeteori i effektstudier (något min masteruppsats handlar om).

Jag har även en välmåendeteori som mycket förenklat går ut på att medkänsla, disciplin och rationalitet är egenskaper som är starkt relaterade med välmående. Utveckling av dessa egenskaper borde alltså förbättra välmåendet och minska ångestproblematik. En tes jag vill forska vidare kring framöver.

En annan fråga som är spännande är vad som är effektivt i olika typer av behandlingar. En behandling kan vara psykoterapi med en terapeut, ett förebyggande program på en skola eller ett självhjälpsprogram på internet. Alla dessa behandlingar innehåller teori där olika moduler ska åstadkomma förändringar. Utvärderingar fokuserar ofta på hela behandlingen, istället för att försöka utvärdera enskilda moduler eller variabler. Det är viktigt att få reda på vilka faktorer som är effektiva i behandlingen.

Förutom forskningen engagerar jag mig dessutom i att psykvården ska fungera så bra som möjligt. Det är viktigt med en psykvård som vårdar och inte enbart förvarar. Min ambition är dessutom att kunna erbjuda högkvalitativ gratis självhjälp.

UPPSATSER

C-Uppsats: “A cross-cultural study on the relationship between academic stress, social anxiety and subjective well-being.” – PDF

D-Uppsats: “Social Anxiety and Depression Symptoms in Swedish Adolescents – Demographic Risk Markers and Problem Outcomes.” – PDF

Masteruppsats:

FORSKNINGSPROJEKT

Doktorandansökan: “Välmåendehexagonen”