INTRODUKTION

Många människor mår psykiskt dåligt och upplever stora problem i vardagen. Jag har arbetat fram en modell för välmående som mäter sex olika typer av välmående: emotionellt, subjektivt, existentiellt, beteende, sysselsättning och socialt. Min tanke är att denna modell ska kunna användas för att utvärdera behandlingar samt användas till att följa individers välmående över tid. Syftet med forskningen är först och främst att väcka ett intresse för frågeställningarna på ett begripligt sätt. Presentationen innehåller därför inte referenser, avancerade metoddelar eller avancerat språk.

INLEDNING

Det är väl dokumenterat att människor som har en psykiatrisk diagnos inte mår lika bra som personer som inte har en diagnos. Men hur stora är skillnaderna i välmåendet mellan dessa grupper? Jag har intervjuat 125 personer som fått svara på 21 frågor om välmående, enligt den modell jag kallar för välmåendehexagonen.

METOD

Genom ett bekvämlighetsurval via facebook och twitter har 125 personer svarat på en onlineenkät med 21 frågor, utformade som påståenden. Varje fråga har fyra svarsalternativ; stämmer helt, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer inte alls. Frågorna har sedan satts ihop till sex olika grupper av välmående: emotionellt, subjektivt, existentiellt, beteende, sysselsättning och socialt. De som har uppgett att de har någon (eller flera) psykiatrisk diagnos har sedan jämförts med de som uppgett att de inte har någon diagnos.

RESULTAT

Som väntat visade svaren på signifikanta skillnader i samtliga områden av välmående. Störst skillnader var det i beteendemässigt välmående och emotionellt välmående.

DISKUSSION

Människor som har en psykiatrisk diagnos mår inte lika bra psykiskt som människor utan psykiatrisk diagnos. Störst skillnader är det i det beteendemässiga och emotionella välmåendet, vilket tyder på att människor med en psykiatrisk diagnos främst drabbas känslomässigt och funktionsmässigt. Behandlingar som förbättrar känslohantering, humörsvängningar och funktionalitet i vardagen är därför viktiga delar i behandlingen för människor som har en psykiatrisk diagnos.

Nästa steg är att se om det skiljer sig något i välmående mellan olika typer av psykiatriska diagnoser.